Platform Lectoren Sociaal Werk

Over het Platform

Het landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk is een samenwerkingsverband van ruim 30 lectoren in het hoger sociaal agogisch onderwijs. Doel van het Platform is om door onderlinge uitwisseling bij te dragen aan de beroepsontwikkeling van de lectoren op dit terrein. Ook wil het Platform vanuit zijn kennis uit en ervaringen met het praktijkgericht onderzoek meedoen aan en invloed uitoefenen op het politieke en maatschappelijke debat.

Het Platform is een netwerkorganisatie en kent geen statuten of reglementen. Het werkprogramma en de bijeenkomsten van het Platform (ongeveer drie per jaar) worden voorbereid door het zogenoemde ‘Presidium‘ met een zittingsduur van ongeveer drie jaar. Het huidige Presidium wordt gevormd door Judith Metz, Marja Jager-Vreugdenhil en Dorien Graas

De kamer Jeugd is aangesloten bij het Platform Lectoren Sociaal Werk. Zij zullen, aanvullend op de gezamenlijke vergaderingen van het Platform, ook 1x of 2x per jaar een afzonderlijke bijeenkomst houden. Contactpersoon hiervoor is Margriet Braun.

Het vak van lector bij het HBO is nog relatief jong en (dus) volop in ontwikkeling. In Nederland ontbreekt bovendien sociaal werk als discipline aan de universiteiten.  Door en voor lectoren wordt daarom veel nagedacht, gesproken en geschreven over de professionalisering van het lectorschap in het HBO, de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek en de ontwikkeling van het sociaal werk als beroep en discipline. De belangrijkste stukken die op landelijk, sectoraal of regionaal niveau zijn uitgebracht zijn te vinden in Publicaties.

Lidmaatschap van het Platform kost € 400,- per jaar. Uit de inkomsten financieren we onder meer een jaarlijkse Tweedaagse en dragen we bij aan het Journal of Social Intervention. (Associate) lectoren die lid willen worden van het Platform kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.